Leerlingzorg

Zorg op schoolniveau.
Op de scholen van BasisBuren moet ieder kind zich kunnen ontwikkelen naar zijn/haar mogelijkheden met behulp van de kwaliteiten die het heeft. De zorg op schoolniveau omvat alle maatregelen die genomen worden om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze maatregelen sluiten op elkaar aan.

Algemene zorg
De leerkrachten geven kwalitatief goed onderwijs aan hun leerlingen. Het onderwijs wordt zo ingericht dat eventuele problemen bij leerlingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Als de ontwikkeling van leerlingen niet volgens verwachting verloopt, of (tijdelijk) stagneert, wordt door de leerkracht extra zorg geboden.

Extra zorg
De extra zorg die leerkrachten (tijdelijk) geven aan kinderen, die dat nodig hebben kan bestaan uit:
Individueel gerichte instructie en verwerkingInstructie en verwerking in kleine niveaugroepjesHet aanbieden van aangepaste of extra leerstofGebruik maken van aparte hulpmaterialenAanpassen groepsorganisatie, bijvoorbeeld gericht op gedifferentieerde instructie

Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te volgen, beschikt iedere school van BasisBuren over een leerlingvolgsysteem. Hierin worden alle niet methode gebonden toetsresultaten van leerlingen gedurende de hele basisschool geregistreerd.
Vanaf groep 1 worden kinderen op de gebieden van taal, rekenen, lezen en sociaal emotionele ontwikkeling, regelmatig getoetst. Door de resultaten de hele schoolloopbaan met elkaar te vergelijken, kan men zien of de ontwikkeling van de leerlingen goed verloopt.

Handelingsplannen
Als uit toetsen, of observaties blijkt dat de ontwikkeling van een leerling niet goed verloopt, krijgt een kind extra zorg. Afhankelijk van de grootte van de problematiek kan er voor gekozen worden om een handelingsplan te maken. In dat handelingsplan wordt geschreven welke acties ondernomen worden om het kind weer op niveau te krijgen, of de problemen op te lossen. Als een kind een individueel handelingsplan nodig heeft, wordt er altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Er vindt regelmatig een evaluatie plaats, zodat er zicht blijft op de vooruitgang van de betreffende leerling.

Intern adviseurs
Op het gebied van zorg spelen bij BasisBuren de intern adviseurs een belangrijke rol. Er is bij de stichting een team van zes intern adviseurs werkzaam. Zij adviseren de scholen, locatiemanagers, leerkrachten en ouders op het gebied van zorg. Binnen dat team zijn verschillende specialismen aanwezig, bijvoorbeeld op de gebieden van dyslexie, gedrag, taal/lezen en speciaal onderwijs. Ook hebben zij zicht op het brede scala van zorgverlenende instanties. Elke school heeft in principe één of twee vaste intern adviseurs en kan desgewenst een beroep doen op een van de intern adviseurs met een specialisatie.

Als ondanks deze hulp de problemen niet verdwijnen, wordt contact opgenomen met de ambulant begeleider. Die is gespecialiseerd in het testen en begeleiden van kinderen. Hij/zij kan advies geven over de begeleiding van een kind, of het advies geven een kind te laten onderzoeken. In onderling overleg wordt na het onderzoek een hulpprogramma gemaakt.

In het geval, dat de zorg op de gewone basisschool niet meer toereikend is voor de ontwikkeling van een kind, moet gekeken worden naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Hiertoe moet de Permanente Commissie Leerlingenzorg worden ingeschakeld. Deze beoordeelt de aanmelding. De basisschool levert, met uw toestemming, de benodigde informatie aan de hand van het op school aanwezige leerlingdossier.
De commissie kan de volgende besluiten nemen:

  • Begeleiding op de eigen basisschool met behulp van deskundigen, die door het samenwerkingsverband worden ingeschakeld (ambulante begeleiding);
  • Plaatsing op de speciale school voor basisonderwijs, al of niet tijdelijk.

Dit alles gaat in nauw overleg met de ouders.

Speciale zorg
Voor kinderen die op enig ander gebied speciale aandacht of begeleiding nodig hebben, heeft BasisBuren bijvoorbeeld eigen plusstofklassen of sociale vaardigheidstrainingen. Voor hoogbegaafde leerlingen is er dan ook voltijds onderwijs op de Kastanjepoort in Erichem.

Daarnaast bieden wij aan drie groepen voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Voor informatie kunt contact opnemen via hb@basisburen.nl