Samen groeien

Passend onderwijs

Leerlingzorg

De leerkrachten geven kwalitatief goed onderwijs. Ze richten het onderwijs zo in dat ze daarmee eventuele problemen zoveel mogelijk voorkomen. Om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te volgen, beschikt iedere school van BasisBuren over een leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 1 volgen de leerkrachten met behulp van toetsen de ontwikkeling van de kinderen op de gebieden van taal, rekenen, lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkrachten kunnen zo zien of de ontwikkeling van de kinderen goed verloopt. Als de ontwikkeling van een kind niet volgens verwachting verloopt, of (tijdelijk) stagneert, biedt de leerkracht extra zorg. Die extra zorg kan bestaan uit:

 • individueel gerichte instructie en verwerking;
 • werken in kleine niveaugroepjes;
 • aanbieden van aangepaste of extra leerstof;
 • gebruik maken van aparte hulpmaterialen;
 • aanpassen van de groepsorganisatie, bijvoorbeeld gericht op gedifferentieerde instructie.
Handelingsplannen

Als er gedurende langere tijd extra zorg nodig is, maakt de leerkracht een handelingsplan. Daarin staat welke acties de leerkracht onderneemt om het kind weer op niveau te krijgen of om de problemen op te lossen. De leerkracht neemt altijd contact op met de ouders/verzorgers om het handelingsplan te bespreken. Ook is er regelmatig contact om de vooruitgang van het kind te bespreken.

Intern begeleiders

Bij BasisBuren werken acht intern begeleiders. Zij adviseren de scholen, locatiemanagers, leerkrachten en ouders op het gebied van zorg. Binnen dat team zijn verschillende specialismen aanwezig, bijvoorbeeld op de gebieden van dyslexie, gedrag, taal/lezen en speciaal onderwijs. Ook hebben zij zicht op het brede scala van zorgverlenende instanties in de regio. Elke school heeft in principe één of twee vaste intern begeleiders en kan desgewenst een beroep doen op een van de gespecialiseerde adviseurs.

Onderzoek en externe hulp

Als ondanks deze hulp de problemen niet verdwijnen, kan een beroep worden gedaan op de ambulant begeleider. Die is gespecialiseerd in het testen en begeleiden van kinderen. Hij/zij kan advies geven over de begeleiding van een kind, of het advies geven een kind te laten onderzoeken. In onderling overleg maken de leerkracht en de begeleider na het onderzoek een hulpprogramma.

Voor sommige kinderen is meer nodig dan een gewone basisschool kan bieden. Een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) beoordeelt dan welke zorg een kind nodig heeft. Dit gebeurt altijd na toestemming van de ouders. Dit geldt ook voor de informatie die de school over het kind aan de commissie verstrekt. De PCL kan verschillende maatregelen adviseren:

 • Begeleiding op de eigen basisschool met behulp van externe deskundigen (ambulante begeleiding).
 • Tijdelijke of permanente plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs.
Speciale zorg

Voor kinderen die op enig ander gebied speciale aandacht of begeleiding nodig hebben, heeft BasisBuren eigen plusstof-klassen en sociale vaardigheidstrainingen.

Hoogbegaafde kinderen

Voor hoogbegaafde kinderen is er voltijds onderwijs op De Blinker in Erichem. Kinderen met meer capaciteiten hebben extra begeleiding nodig. Zij hebben minder instructie nodig en meer mogelijkheden tot aanpassingen in het tempo en de inhoud van het onderwijsaanbod. Hun capaciteiten dreigen anders verloren te gaan door een verkeerde leerstijl, faalangst, onderpresteren of demotivatie.

Het onderwijs is onder andere gericht op sociale en cognitieve competenties. Door middel van verdieping, verrijking, verbreding en uitdaging op zowel inhoudelijk gebied als op het gebied van vaardigheden wordt aangesloten bij de (onderwijs)behoefte van de leerlingen. Ook is er een specifiek en uitdagend programma met onder anderen vakken als Engels, schaken, science, filosofie, informatica/ICT en leren leren. Bij allerlei sociale activiteiten werken we samen met de reguliere groepen. Te denken valt aan musicals, vieringen, schoolreizen, -kampen en creatieve activiteiten. Daardoor voorkomen we dat hoogbegaafde kinderen in een isolement terecht komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: anna.andree.wiltens@basisburen.nl

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Veiligheid

NOS en het AD van vorige week vrijdag: ‘Een op de zes kinderen leeft in een oorlogssituatie’. Je weet het, maar toch schrik je ervan. Althans, ik wel. Wij leven in een westerse bubbel, maken ons druk om lage internetsnelheid, het aantal kalfjes dat aan een koe wordt toegeschreven en Sven die zesde wordt.

Lees verder

Contact

BasisBuren

 • Erichemseweg 2
 • 4116 GC Buren
 • Postbus 700
 • 4116 ZJ Buren
 • Tel.: 0344-691177
 • E-mail: info@basisburen.nl