Samen groeien

Passend onderwijs

De leerkrachten geven kwalitatief goed onderwijs. Ze richten het onderwijs zo in dat ze daarmee eventuele problemen zoveel mogelijk voorkomen. Om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te volgen, beschikt iedere school van BasisBuren over een leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 1 volgen de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen.

Voor het volgen van deze ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van:

 • observaties;
 • dagelijks werk.
 • methode toetsen
 • methode onafhankelijke toetsen

Er wordt daarbij gekeken naar de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, lezen, sociaal emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling.
De leerkrachten kunnen zo zien of de ontwikkeling van de kinderen goed verloopt en het aanbod aansluit bij de volgende stap in de ontwikkeling.
Als de ontwikkeling van een kind niet volgens verwachting verloopt, of (tijdelijk) stagneert, biedt de leerkracht extra zorg. Die extra zorg kan bestaan uit:

 • Individueel gerichte instructie en verwerking.
 • Werken in kleine (niveau)groepen.
 • Aanbieden van aangepaste of extra leerstof.
 • Gebruik maken van hulpmaterialen.
 • Aanpassen van de groepsorganisatie, bijvoorbeeld gericht op gedifferentieerde instructie.
Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van een leerling

De leerkracht heeft als taak om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, deze verschillen per leerling. Het gaat hier over de aandacht, instructie en verwerking die een leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen.
Leerkrachten geven in een groepsplan of een ander document aan of een leerling de basisinstructie en basisverwerking krijgt of dat er sprake is van een aanpassing. Vormen van aanpassingen kunnen zijn: verrijking, extra of meer werk of verlengde instructie en/of begeleide inoefening.
Als een leerling een aangepaste leerlijn voor één of meerdere vakken heeft, wordt er een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de te verwachte ontwikkeling van de leerling is en welke ondersteuning hiervoor ingezet wordt.
Een aangepaste leerlijn wordt altijd in samenspraak met de ouders besproken en besloten.
Voor leerlingen die ondersteuning krijgen in de intensieve of zeer intensieve vorm schrijft de school altijd een OPP.
Als ondanks deze hulp de problemen bij de leerling niet verdwijnen, kan er een beroep gedaan worden op de schoolconsulent van BePO. Eventueel kan er ook vanuit BePo een themaspecialist gevraagd worden om te ondersteunen en een advies te geven. Nader onderzoek kan deel uitmaken van het advies om de juiste begeleiding te geven aan de leerling. Na het advies volgt een overleg over het vervolgtraject voor de leerling.

De scholen zorgen vanaf 2018-2019 voor de basisondersteuning en de lichte ondersteuning. Voor de intensieve of zeer intensieve ondersteuning kan er een arrangement bij BePo worden aangevraagd.

Voor sommige kinderen is meer nodig dan een gewone basisschool kan bieden. Voor deze leerlingen geldt dat er eerst intensieve of zeer intensieve ondersteuning geboden moet zijn in de reguliere basisschool. Als blijkt dat de geboden ondersteuning niet voldoende is en de basisschool geen passend onderwijs kan bieden wordt er door de school samen met de ouders een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ingediend bij BePo.
Een TLV wordt voor ongeveer 1 jaar afgegeven. Ieder jaar wordt er opnieuw gekeken wat de beste onderwijsplaats voor de leerling is.

(Hoog)begaafde kinderen

Voor kinderen die op begaafd niveau functioneren hebben de scholen binnen BasisBuren eigen plus-klassen. In deze klassen worden de leerlingen op een andere manier cognitief en sociaal uitgedaagd.

Binnen de stichting bieden we ook voltijds onderwijs aan hoogbegaafden:
Kinderen met meer capaciteiten hebben extra begeleiding nodig. Zij hebben minder instructie nodig en meer mogelijkheden tot aanpassingen in het tempo en de inhoud van het onderwijsaanbod. Hun capaciteiten dreigen anders verloren te gaan door een verkeerde leerstijl, faalangst, onderpresteren of demotivatie.
Het onderwijs is onder andere gericht op sociale en cognitieve competenties. Door middel van verdieping, verrijking, verbreding en uitdaging op zowel inhoudelijk gebied als op het gebied van vaardigheden wordt aangesloten bij de (onderwijs)behoefte van de leerlingen. Ook is er een specifiek en uitdagend programma met onder anderen vakken als Engels, schaken, science, filosofie, informatica/ICT en leren leren. Bij allerlei sociale activiteiten wordt er samengewerkt met de reguliere groepen. Te denken valt aan musicals, vieringen, schoolreizen, -kampen en creatieve activiteiten. Daardoor wordt er voorkomen dat hoogbegaafde kinderen in een isolement terecht komen.

Voor hoogbegaafde kinderen is er voltijds onderwijs op De Blinker in Erichem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Andrée Wiltens via: anna.andree.wiltens@basisburen.nl

Intern begeleiders

De intern begeleiders adviseren de scholen, locatieleiders, leerkrachten en ouders op het gebied van zorg en ontwikkeling. Binnen het team van interne begeleiders zijn verschillende specialismen aanwezig, bijvoorbeeld op de gebieden van dyslexie, gedrag, taal/lezen, video begeleiding en remediërend/mediërend leren.
Daarnaast heeft de intern begeleider ook zicht op het brede scala van zorgverlenende instanties in de regio. Elke school heeft in principe één of twee vaste intern begeleiders en kan desgewenst een beroep doen op specialisten intern of extern. Bij BasisBuren zijn momenteel acht intern begeleiders werkzaam.

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Groep 8

Wat is dat toch met groep 8 ….?
Ik zie die avonden nog voor me. De avonden dat ‘mijn’ groep 8 afscheid nam. Wat waren dat mooie momenten. En ik weet het, groep 8 neemt afscheid van de hele school en alle leerkrachten hebben een even groot aandeel gehad in hun ontwikkeling. Maar als leerkracht van deze groep voelt het toch anders. Eerst al het gedoe rond beginnende pubers en bleue laatbloeiers; de schoolkeuze; de eindtoets, langzaamaan loslaten, het kamp, de musical, het niets meer te doen en dan de grote stap. Zo bijzonder!

Lees verder

Contact

BasisBuren

 • De Wetering 3
 • 4021 VZ Maurik
 • Telefoon:
 • 0344-691177
 • E-mail: info@basisburen.nl