Samen groeien

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2019 is de wijze van bekostiging van Passend Onderwijs binnen de scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband BePo veranderd. De middelen die voorheen door het Samenwerkingsverband werden ingezet voor arrangementen en voor thema specialisten, gaan nu rechtstreeks naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur is nu zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning aan leerlingen die passend onderwijs nodig hebben, tenzij het leerlingen betreft die in aanmerking komen voor een verwijzing naar S(B)O. Deze worden nog steeds in behandeling genomen door het Samenwerkingsverband.

Voor BasisBuren ligt er aan de ene kant de uitdaging om passend onderwijs zelf in te richten en te verantwoorden. Aan de andere kant biedt het nieuwe mogelijkheden om zaken anders te organiseren. Waar tot nu toe de focus voor wat betreft passend onderwijs vooral lag op de curatieve kant, kunnen de middelen nu ook meer preventief worden ingezet. De volgende uitgangspunten zijn hierbij geformuleerd:

  • De zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd worden;
  • De professional (leerkracht) moet meer tools krijgen voor de uitvoering;
  • Er moet zo efficiënt mogelijk gewerkt worden, met zo min mogelijk documenten;
  • De basisvaardigheden van leerkrachten moeten verder vergroot worden: van curatief naar preventief, arrangementen op leerkrachtniveau;
  • Intern aanwezige kennis en kunde moet zo veel mogelijk worden ingezet.

Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende besluiten genomen:

Verdeling gelden

De middelen gaan zoveel mogelijk rechtstreeks naar de scholen. Er is een bedrag per leerling vastgesteld. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot leerlingen die voorheen in de categorie ‘zeer intensieve arrangementen’ (ZIA) vielen. De scholen met leerlingen met een ZIA die al binnen BasisBuren naar school gaan, blijven deze middelen ontvangen. Voor leerlingen die instromen en een ZIA nodig hebben is een budget gereserveerd. De intern begeleiders beslissen bovenschools of dit budget wordt toegekend aan een leerling.

Inzet expertise

We zetten in op preventie. Veel (gedrags) problemen komen voort uit het (te) laat herkennen van problematiek. Er is veel expertise binnen BasisBuren, we zorgen ervoor dat deze bekend is bij iedereen en we zorgen er ook voor dat er (financiële) ruimte is om deze mensen in te zetten.
Er is een inventarisatie van interne en externe expertise, deze wordt centraal bijgehouden. We werken samen om expertise in te zetten: binnen de clusters scholen, binnen BasisBuren, met andere stichtingen en binnen BePo.

Verantwoording

We zorgen vanuit BasisBuren voor duidelijke kaders voor wat betreft de verantwoording. Zo minimaal mogelijk, maar we zorgen ervoor dat helder is wat aan documenten overlegd moet worden om de inzet van middelen te verantwoorden. Deze verantwoording wordt afgelegd door de directeur aan de bestuurder.

Grenzen aan de zorg

De directies, intern begeleiders en teams bekijken of het School Ondersteunings Plan (SOP) nog past bij de nieuwe situatie. Indien nodig wordt dit aangepast. Belangrijk is dat de school duidelijke is naar ouders, zodat bij hen geen verwachtingen ontstaan die niet waargemaakt kunnen worden.

De scholen van BasisBuren gaan met deze opdrachten aan de slag. Het proces wordt gevolgd in het directieoverleg en het overleg van de intern begeleiders. Indien nodig wordt er bijgestuurd. Aan het eind van schooljaar 2019 – 2020 wordt het beleid rondom Passend Onderwijs geëvalueerd en aangepast.

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Verwendag bij het Nederlands Openluchtmuseum: Een dag om te koesteren

De verwendag op 21 mei 2024 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem was een evenement om niet snel te vergeten. De dag begon met een hartelijke ontvangst, waarna een medewerker van het Openluchtmuseum een korte presentatie gaf over de rijke geschiedenis en de unieke ervaringen die het museum te bieden heeft.

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl