Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap volgt zeggenschap

In de afgelopen periode zijn verschillende bevoegdheden verschoven van de medezeggenschapsraden van de scholen naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
In de medezeggenschapsraad van de school bespreken locatiemanager en medezeggenschapsraad de schoolspecifieke onderwerpen.
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreken directeur bestuurder en de gemeenschap- pelijke medezeggenschapsraad vooral algemeen beleid en personeelsbeleid.

GMR1