Samen groeien

Veel Pabo-studenten struikelen over toetsen

Veel nieuwe pabo-studenten struikelen al voor het eerste leerjaar is begonnen. De oorzaak: ze halen de toelatingstoetsen niet. Studenten die havo of mbo hebben gedaan, maar geen aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek in hun pakket hadden, moeten sinds 2014 zo’n toelatingstoets maken. Het ministerie heeft die ingevoerd om de kwaliteit op de pabo’s te […]

Kansenongelijkheid in het onderwijs nog steeds groot

DELFT – Uit het nieuwe rapport van de OESO is gebleken dat er nog steeds veel moet gebeuren om de verschillen in kansen voor kinderen in het Nederlandse onderwijs op te heffen. In het rapport wordt Nederland genoemd als voorloper in integratiebeleid en voorschoolse educatie van migrantenkinderen. Echter scoort Nederland slechter dan bijvoorbeeld Zweden en […]

Komende peilingsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs

DEN HAAG – De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn. In maart 2019 werden de resultaten van het peilingsonderzoek Mondeling Taalvaardigheid […]

Verslag onderwijscafés Ons Onderwijs

Op 6 en 8 mei jl. heeft Stichting BasisBuren twee onderwijscafés georganiseerd; één in Lienden en één Buren. Aanwezig waren onder andere leerkrachten, ouders, directeuren, medewerkers van de kinderopvang, leden van de raad van toezicht, ondernemers, de wethouder en leerlingen. In dit verslag wordt het programma, de essentie en de uitkomsten van deze avonden weergegeven. […]

Uitleg over sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

DEN HAAG – Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en […]

BasisBuren heeft landelijke primeur met eerste Scholen Energiebespaarlening

Lening maakt investering in zonnepanelen op twee scholen in gemeente Buren mogelijk Het schoolbestuur van stichting BasisBuren kan dankzij de onlangs gelanceerde Scholen Energiebespaarlening 184 zonnepanelen aanschaffen. Ze zijn bestemd voor de daken van de Prins Willem Alexander school in Beusichem en de Klepper in Zoelmond. Een investering die loont, want de zonnepanelen betalen zichzelf […]

Werkbeleving van Nederlandse leraren

Recent publiceerde de OESO het eerste deel van de bevindingen van het TALIS onderzoek: Teaching and learning International Survey. Het onderzoek dat in Nederland wordt verzorgd door Ecorys en MOOZ, is hier uitgevoerd onder 4600 leraren en 340 schoolleiders. Belangrijke uitkomsten van TALIS 2018 zijn: De tevredenheid van leraren over hun werk is onveranderd hoog: […]

Schooladvies blijft leidend, eindtoets wordt vervroegd

DEN HAAG – De ministerraad heeft er op voorstel van minister Slob mee ingestemd dat het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school leidend blijft en de eindtoets daarop volgt. Wel stelt minister Slob voor dat basisscholen in groep 8 de eindtoets eerder in het schooljaar afnemen, direct na het schooladvies van de […]

Verandering rechtspositie medewerkers in het openbaar onderwijs

DEN HAAG – Vanaf 2020 wordt de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijkgetrokken. Dan geldt voor alle medewerkers in de onderwijssectoren het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Medewerkers in het openbaar onderwijs vallen nu onder het ambtenarenrecht. Dat gaat veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. […]

CPB: Cito-score zegt niet alles over een school

DEN HAAG – Ouders die willen weten of ze hun kind naar een goede basisschool sturen kunnen beter naar de Cito-scores over meerdere jaren kijken. De gemiddelde Cito-score in één jaar hangt slechts voor een deel samen met de kwaliteit van een school. Verschillen in achtergrond van leerlingen, toevallige uitschieters van jaar tot jaar en […]

Recente berichten

Blog Mark van der Pol

Groep 8

Wat is dat toch met groep 8 ….?
Ik zie die avonden nog voor me. De avonden dat ‘mijn’ groep 8 afscheid nam. Wat waren dat mooie momenten. En ik weet het, groep 8 neemt afscheid van de hele school en alle leerkrachten hebben een even groot aandeel gehad in hun ontwikkeling. Maar als leerkracht van deze groep voelt het toch anders. Eerst al het gedoe rond beginnende pubers en bleue laatbloeiers; de schoolkeuze; de eindtoets, langzaamaan loslaten, het kamp, de musical, het niets meer te doen en dan de grote stap. Zo bijzonder!

Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl