Samen groeien

Inspectie: leesontwikkeling van leerlingen staat onder druk

De leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs is gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde basisonderwijs 20202021. Om de dalende trend te keren zijn er zowel veranderingen nodig in het leesonderwijs op school, als in het leesgedrag van leerlingen thuis. Deze veranderingen vragen om een brede aanpak, waarbij scholen onder meer samenwerken met ouders, bibliotheken, gemeenten en consultatiebureaus.

De leesontwikkeling van leerlingen staat onderdruk. Met alle gevolgen van dien, zowel voor de schoolprestaties en het succes in het vervolgonderwijs, alsook voor hun latere maatschappelijke deelname en functioneren.
Uit het peilingsonderzoek blijkt dat de helft van de leerlingen nu minder dan vijftien minuten per dag leest in de thuisomgeving. Leerlingen ervaren bovendien vanuit thuis een geringe ondersteuning bij het lezen. Er zijn verschillende aangrijpingspunten om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Zo laat het onderzoek zien dat hoe meer begrijpend lezen wordt geïntegreerd in andere vakken zoals wereldoriëntatie en wetenschap & techniek, des te beter de leesvaardigheid van leerlingen is.

Goed leesonderwijs heeft veel effect op leesvaardigheid én leesplezier, maar voor een stevige impuls aan de leesontwikkeling is meer nodig dan alleen inspanningen door en op school. Een brede aanpak die verder reikt dan de schoolmuren is van belang. In het Masterplan basisvaardigheden van minister Dennis Wiersma wordt hieraan reeds een impuls gegeven, onder meer via de ‘Bibliotheek op school’.

Bron: Inspectie van het onderwijs

Recente berichten

Blog Krista van Vreeswijk

Waardering voor alle vrijwilligers van BasisBuren

Waardering voor onze vrijwilligers
Naar aanleiding van de vrijwilligersprijs van de gemeente Buren hebben we een gezellige bijeenkomst gevierd in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. Lees verder

Contact

BasisBuren

  • De Wetering 3
  • 4021 VZ Maurik
  • Telefoon:
  • 0344-691177
  • E-mail: info@basisburen.nl